Rammeavtaler

Otrera har inngått følgende rammeavtaler:

Bufdir-Rammeavtale Bufdir om plasser i privat omsorgssenter
Tilbud om opphold på omsorgssenter for barn under 15 år som har kommet til riket og søkt asyl uten foreldre eller andre med foreldreansvar. Et omsorgssenter skal utøve omsorg for og ha ansvar for den daglige oppfølgingen av barnet.

Otrera har 10 plasser fordelt på to omsorgssentre. I rangeringen av de private omsorgssentrene kom Otrera på 1. og 3. plass fordelt på våre to omsorgssentre. Det vil si at når de statlige plassene er full, er Otrera den første aktøren Bufdir kontakter for å plassere barna.

Oslo kommune, Velferdsetaten- Heldøgnstjenester til personer over 18 år med utviklingshemming
Otrera er tildelt plasser i tre omsorgsnivå, i kategoriene 1, 2 og 3. I to av tre omsorgsnivå hadde vi høyest score basert på kommunens vekting tildelingskriteriene. I det siste omsorgsnivået ble vi rangert som nummer to. Tildelingen er gjort på basis av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, dvs vektet pris delt på kvalitetspoeng.

Velferdsetaten skriver følgende om Otreras tilbud: «Otrera jobber ut fra en systematisk arbeidsmodell med vekt på dokumenterbare resultater og brukers verdier og ønsker. Otrera har fått spesielt god skår på arbeidsmetoder, resultater, organisasjonskultur, personalkompetanse/opplæring samt kvalitetsfremmende tiltak.

Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid- Heldøgns bo- og omsorgsboliger
Kommunene Sørum, Aurskog-Høland, Enebakk, Fet og Nittedal er alle medlem i Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid.

Otrera har rammeavtale innen heldøgns bo- og omsorgsboliger og avlastningstjenester, jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Vi kan tilby tjenester til mennesker under 18 år og til mennesker over 18 år.

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid- Heldøgns bo- og omsorgstjenester og institusjonsplasser for kommunene i Øvre Romerike
Kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Otrera leverte tilbud og fikk tildelt plasser innen kategoriene bo-/omsorgs- og institusjonsplasser for personer med alvorlig psykisk sykdom, bo-/omsorgs- og institusjonsplasser for personer med rusmiddelavhengighet, institusjonsplass tilrettelagt for barn med omfattende bistandsbehov- barnebolig og avlastningstilbud.

Ta kontakt med oss for ledige plasser innen rammeavtalene. Vi skreddersyr og tilbyr også boliger og institusjonsplasser i andre deler av landet.

Ta kontakt med inntaksansvarlig Jon Espolin Johnson hvis du ønsker mer informasjon.

Jon Espolin Johnson kan kontaktes enten på mail: jon@otrera.no, eller på telefon 91 71 34 37.