Father talking with disabled biracial son sitting in wheelchair while waiting in doctor's office, laughing together.

Bo- og omsorgstilbud og avlastningsboliger

Otrera tilbyr heldøgns bo- og omsorgstilbud til mennesker med nedsatte funksjonsevner. Vår faglige tilnærming tar utgangspunkt i en systematisk arbeidsmodell med vekt på dokumenterbare resultater og brukers verdier og ønsker. Brukerne skal tilbys dagtilbud og aktiviteter etter ønske og evner.

Otrera har fokus på brukermedvirkning, der brukeren har innflytelse på egen hverdag. Det er viktig at våre brukere opplever å bli møtt med tillit og respekt.

Vi har svært god kompetanse og resultater med utfordrende atferd. Metodene vi jobber etter er basert på anvendt atferdsanalyse med individuell tilpasning. Den grunnleggende opplæringen vi gir skal brukes til videre utvikling av ferdigheter, der ett av målene er at brukeren skal bli mest mulig selvstendig. Dette kan for eksempel være kommunikasjonstrening og sosial ferdighetstrening.

Våre ansatte skal alltid ha noe å strekke seg etter, og Otreras ansatte innehar høy faglighet og kompetanse. Vi har kun faste ansatte og vi benytter stort sett medleverturnus. Slik sikrer vi stabilitet og forutsigbarhet.

Vi har både i 2017, 2018 og i 2019 fremlagt case på NAFO-seminaret på Storefjell.

Det er viktig å få frem at vi er spesielt gode på «den krevende brukeren.» Vi har lang erfaring med de brukerne «ingen» får til, kanskje der det offentlige ikke har ressurser eller den kompetansen de trenger. Slike krevende tiltak har vi lang kompetanse innen og god erfaring på. Ingen bruker er for «krevende» for oss.